Menu
Minimera
Gillbergasjön

Gillbergasjön utgör en viktig livsmiljö för en stor mångfald av arter. Framförallt gynnas ett rikt fågelliv av betade strandängar, vassar och sumpskogar.

Reservatet bildades för att bevara en värdefull rast och häckningslokal för våtmarksfåglar samt att bevara områdets karaktär av gammalt kulturlandskap och där skydda känsliga växt- och djurarter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Läs mer om vilka arter som finns här i den här artikeln.